MKB-verzuimontzorgverzekering: wat is dat?

verzuimontzorg verzekering.jpgmaandag 18 november 2019 19:38

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. Een maatregel die per 1 januari 2020 in werking treedt is de MKB-verzuimontzorgverzekering.

De in 2020 beschikbare middelen worden besteed aan het alternatieve pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Hierover is de Tweede Kamer in twee brieven geïnformeerd. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in antwoord op Kamervragen bij de begroting 2020 SZW.

De € 12 miljoen aan onvoorziene uitgaven is bestemd voor de maatregelen:

  • Kwaliteitsimpuls om het medisch advies van bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts beter op elkaar af te stemmen;
  • Experimenten die werkhervattingskansen verbeteren in het tweede spoor;
  • Verbeteren van de transparantie rondom loondoorbetaling;
  • Investeren in de ontwikkeling van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Wat gaat er veranderen?

Kleine werkgevers zijn vaak onzeker over de zaken die op hen af kunnen komen als er een werknemer uitvalt.  Kleine werkgevers hebben vaak weinig ervaring met langdurig zieke werknemers. De kosten en verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte ervaren zij daardoor als een belemmering om mensen aan te nemen. Daarom wordt het voor kleine werkgevers eenvoudiger en goedkoper.

  1.  Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers  ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  2. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar vooral de kleine werkgevers van profiteren.
  3. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.
  4. De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV.
  5. Werkgevers krijgen meer grip op het zogenoemde ‘tweede spoor’. Zieke werknemers keren hierin niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de werknemer een plan maken. De werknemer krijgt een grotere rol dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
  6. Minister Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot bijna het volledige salaris.

Rijksoverheid
Factsheet: Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?

« Terug